WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Zasłącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie o urlopie wychowawczym

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego

Oświadczenie dla osób, których członkowie rodziny przebywają za granicą

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku

Świadczenie wychowawcze (500+):

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie dla osób, których członkowie rodziny przebywają za granicą

Załącznik do wniosku

Świadczenie "Dobry Start":

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start"

Załącznik do wniosku

Świadczenie rodzicielskie:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Świadczenie pielęgnacyjne:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku

Zasiłek pielęgnacyjny:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskutecznosci egzekucji

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo czlonka rodziny

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu + oświadczenia i objaśnieniado wniosku

Wniosek o przyznanie Karty Krynickiej Rodziny:

Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności Karty Krynickiej Rodziny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego:

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

Oświadczenie RODO

OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 KPA)