Dożywianie dzieci

1. Pomoc w zakresie dożywiania: 

może być przyznana, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 200 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 552,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 1.200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny.

Pomocy  udziela się w szczególności:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom  samotnym,  w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

- w formie: jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyznanie świadczenia,
  • dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
  • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
  • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
  • oświadczenia o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
  • oświadczenie o stanie majątkowym,
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

3. Forma i termin  załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia - po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.