ASYSTENT RODZINY

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostaje zapewnione wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,

5) pomocy w integracji rodziny,

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,

2) terapii i mediacji,

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny i jeżeli wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

Asystent rodziny prowadzi pracę w z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.