Zasiłek stały

1. Zasiłek stały przysługuje:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Jednocześnie kwota zasiłku stałego nie będzie mogła być niższa niż 100 zł miesięcznie.

 

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyznanie świadczenia,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
  • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
  • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
  • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
  • oświadczenie o stanie majątkowym,
  • kopia: orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (oryginał do wglądu).

3.  Forma i termin załatwienia sprawy: 

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego - po  przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.