Schronienie

1. Udzielenie schronienia:

1. udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w   ośrodku wsparcia - schronisku  dla osób  bezdomnych,

2. schronisko  dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe  schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z  bezdomności  i uzyskanie samodzielności życiowej,

3. zasady pooszenia odpłatności za pobyt w schronieniu okraśla Uchwała Nr XXIV.193.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych z dnia 30.06.2020

 

2. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o udzielenie schronienia,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu;
  • zaświadczenie albo oświadczenie o  wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego  złożenie wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
  • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
  • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
  • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu 12 miesięcy/wysokości  uzyskanego jednorazowego dochodu należnego za  dany okres,
  • oświadczenie o stanie majątkowym,
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

3. Forma i termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej (po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego) o:

1. skierowaniu lub odmowie skierowania do schroniska dla osób bezdomnych,

2. ustaleniu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.