Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

1. Skierowanie do domów pomocy społecznej:

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W  razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
 • osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • osób uzależnionych od alkoholu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. a i b.

Opłatę za pobyt mogą również wnosić inne osoby niż wymienione powyżej.  

2. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej (postanowienie sądu opiekuńczego o umieszczeniu strony bez zgody),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez wnioskodawcę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
 • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem występujących schorzeń oraz kserokopie innej dokumentacji medycznej potwierdzającej występowanie schorzeń przewlekłych, uzasadniających objęcie pomocą w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej (np. karty informacyjne ze szpitala),
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
 • postanowienie sądu rejonowego na podjęcie czynności celem umieszczenia osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo w domu pomocy społecznej,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy:
  Zaświadczenie lekarza psychologa
  Zaświadczenie lekarza psychiatry
  Zaświadczenie lekarskie
  Zaświadczenie lekarza psychiatry DPS
  Oświadczenie - odpłatność DPS
  Opinia do DPS - sprawność osoby

3.  Forma i termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej oraz decyzji dotyczącej umieszczenia w domu pomocy społecznej i ustalenia opłaty za  pobyt w domu pomocy społecznej. Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.