Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

1. pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,

2. bezrobotne, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z którymi zawarto kontrakt socjalny,

3. bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności.

Forma i termin  załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia niepieniężnego - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Termin załatwienia sprawy: niezwłoczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby oraz uprawnionych członków rodziny po ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.