Rok 2023

Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w roku 2023

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Pracy

Celem Programu "Asystent Rodziny" na rok 2023 jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn.zm.), w tym również w udzielaniu wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1923). Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy. Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę.

Wartość dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w roku 2023 wynosi 2000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 2518,11 zł.

 


Program wieloletni "Senior+" edycja 2023

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Wartość dofinansowania Programu wieloletniego "Senior+ w roku 2023 wynosi 61 200 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 159 260 zł.


Dotacja Wojewody Małopolskiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała od Wojewody Małopolskiego dotację w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i porgramów realizacji zadań pomocy społecznej), która jest przeznaczona na realizację zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

 Wartość dofinansowania w roku 2023 wynosi 142 971 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 2 250 347 zł.


Program „Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023” na rok 2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że wniosek złożony do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o środki na realizację Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 został pozytywnie zweryfikowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w związku z czym otrzymaliśmy środki w wysokości 38 624,95 zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu. Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Usługa opieki wytchnieniowej ma za zadanie odciążenie członków rodzin osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa oraz wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną.

Wartość dofinansowania 38 624,95 zł. Całkowity koszt programu na rok 2023 wynosi 39 392,95 zł.


Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

Gmina Krynica-Zdrój na realizację Programu Rządowego na rok 2023 uzyskała dotację w wysokości 173 062 zł zgodnie z Umową nr 66/OPS/D/2023 z dnia 25.01.2023 r. Wartość dofinansowania 173 062 zł. Całkowity koszt programu na rok 2023 wynosi 240 821 zł.