Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-08-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów ani tłumaczenia w języku migowym dla osób głuchych.
 • Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, które nie posiadają opisu / tekstu alternatywnego.
 • Niektóre elementy na stronie nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-10-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-30

Ułatwienia dostępu:

Obsługa strony za pomocą klawiatury:

Przycisk Tab przenosi selektor pomiędzy kolejnymi aktywnymi elementami na stronie (odnośnikami, formularzami) Klawisze Shift + Tab przenoszą selektor do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter - uaktywnia odnośnik, przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ przewijają stronę w górę i w dół natomiast przyciski w lewo← i w prawo→ przewijają informacje podane w formie slide'ów

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Kubiczek.
 • E-mail: r.kubiczek@opskrynica.pl
 • Telefon: 18 4710777

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju znajduje się pod adresem ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój i jest ulokowany na III piętrze budynku, który nie jest przystosowany architektonicznie dla osób z niepełnosprawościami. 

 • Wejście do budynku ulokowane jest od strony ulicy Kraszewskiego. W budynku nie ma windy. 
 • na chwilę obecną przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • budynek nie posiada informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem