Zasiłek dla Opiekuna

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które z dniem 1 lipca 2013 r. na skutek zmiany przepisów utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

W myśl art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów aby przyznać prawo do zasiłku dla opiekunów w okresie od 1.7.2013 roku do 14.5.2014 roku konieczne jest aby osoba uprawniona w tym okresie spełniała warunki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, aby przyznać prawo do zasiłku dla opiekunów w okresie od dnia wejście w życie ustawy tj. 15.5.2014 roku, konieczne jest spełnianie warunków do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.

Warunki przyznania zasiłku dla opiekuna

Nabycie prawa do zasiłku dla opiekunów uzależnione jest od:

  • Faktu utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z mocy prawa (art. 11 ust. 3 ustawy z 7.12.2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ) z dniem 1.7.2013 roku;
  • Spełniania warunków do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.

Warunki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodne z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  1. 1a. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa w ust. 1.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.