PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

 

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020