ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

3. Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a.

4. Świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b.

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

6. Świadczenie rodzicielskie