ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczeniami rodzinnymi są:

  • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
  • Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.
  • Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a.
  • Świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b.
  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
  • Świadczenie rodzicielskie