Rok 2024

 

Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Usługa opieki wytchnieniowej ma za zadanie odciążenie członków rodzin osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa oraz wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną.

Wartość dofinansowania 44 064,00 zł.

Całkowity koszt programu: 44 064,00 zł.

Data podpisania umowy: Marzec 2024.

 

 


Dotacja Wojewody Małopolskiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2024

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała od Wojewody Małopolskiego dotację w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i porgramów realizacji zadań pomocy społecznej), która jest przeznaczona na realizację zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji: 147 655 zł

Całkowity koszt: 2 496 579 zł

Data podpisania umowy: Luty 2024Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – Edycja 2024”

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w dniu 9 lutego 2024 r. została podpisana umowa na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024”. Program realizowany jest przy 100% wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość: 245 259,00 zł.

Kwota dofinansowania: 245 259,00 zł.

Data podpisania umowy luty 2024 r.


 

Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2024

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

Gmina Krynica-Zdrój na realizację Programu Rządowego na rok 2024 uzyskała dotację w wysokości 85 000 zł zgodnie z Umową nr 66/OPS/D/2024 z dnia 19.01.2024 r.
Wkład własny 25 250,00 zł.
Całkowity koszt programu na rok 2024 wynosi 106 250,00 zł.