PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc domową należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
1. Osobą doznającej przemocy domowej - należy przez to rozumieć:
a) małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
b) wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
c) rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
d) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
e) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
f) osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
g) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
h) małoletniego

- wobec których jest stosowana przemoc domowa;

3) osobie stosującej przemoc domową - należy przez to rozumieć pełnoletniego, który dopuszcza się przemocy domowej wobec ww. osób, o których mowa w pkt 1
4) świadku przemocy domowej - należy przez to rozumieć osobę, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.
Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec osób, o których mowa w pkt 1.

 

Rodzaje i formy przemocy

Rodzaj Przykładowe formy zachowań
fizyczna popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie, uszkodzenia ciała (zasinienia, zadrapania, krwawienia, oparzenia)
psychiczna izolacja, wyzwiska, ośmieszanie, groźby, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytykowanie, poniżanie, demoralizacja, ciągłe niepokojenie                      
seksualna przedmiotowe traktowanie drugiej osoby w celu zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych, zmuszanie do nieakceptowanych przez drugą osobę praktyk i zachowań seksualnych                      
ekonomiczna uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie dostępu do wspólnych środków finansowych i dóbr materialnych, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny                      
zaniedbanie niezaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych przez opiekuna prawnego dziecka tj. odrzucenie emocjonalne dziecka, brak zainteresowania jego rozwojem, sytuacją życiową, problemami, a także stanem zdrowia, czy higieną, niezaspokajanie potrzeb żywieniowych i związanych z ubiorem                      

Osobie dotkniętej przemocą domową udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

  • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
  • interwencji kryzysowej i wsparcia,
  • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,
  • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie.

Każda osoba, która doświadcza przemocy domowej powinna wiedzieć, że prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie należy wstydzić się prosić o pomoc. Prawo stoi po Waszej stronie. Doznając takich zachowań powinno się jak najszybciej powiadomić policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112 a także prokuraturę.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju dla osób dotkniętych przemocą domowa został utworzony Punkt Informacji, Konsultacji i Wsparcia, w którym dyżuruje: pracownik socjalny, radca prawny i psycholog. Na terenie Gminy Krynica-Zdrój funkcjonuje telefon zaufania, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

AKTUALNY WYKAZ INSTYTUCJI, LOKALNYCH PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ I POMOCY OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ:

>>> POBIERZ <<<

OGÓLNOPOLSKA BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ I POMOCY OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ:

>>> POBIERZ <<<

 

TELEFON ZAUFANIA JEST DOSTĘPNY POD NUMEREM:

883 908 583

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO MARIUSZ PIETRUCHA TEL. 18 471 07 77