KRYNICKA KARTA RODZINY

Program Krynicka Karta Rodziny został stworzony z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych i promowaniu modelu rodziny wielodzietnej na terenie Gminy Krynicy-Zdroju. Jego celem jest zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kultury, sportu, usług komunikacji gminnej oraz innych dóbr sprzyjających rozwojowi tych rodzin.

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Krynicy-Zdroju. Należy przez to rozumieć rodziny, których członkowie zameldowani są na pobyt stały pod wspólnym adresem na terenie Gminy Krynicy-Zdroju, prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 24 roku w przypadku dziecka kontynuującego naukę, niezależnie od sytuacji materialnej lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; do członków rodziny nie zalicza się dziecka będącego w związku małżeńskim lub pełnoletniego, posiadającego własne dziecko, a także dziecka, które zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie.

                       

Uchwała NR XLII.297.2017 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krynicy-Zdroju Programu Krynicka Karta Rodziny określa zasady przyznawania i korzystania z ulg i preferencji adresowanych do rodzin wielodzietnych.

Posiadacze Krynickiej Karty Rodziny mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez Gminę oraz lokalne firmy,  poprzez okazanie Karty w punktach wskazanych przez partnerów Programu.

Karta wydawana jest bezterminowo na podstawie WNIOSKU złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

W przypadku zniszczenia, zgubienia, kradzieży lub utracenia Karty w inny sposób, należy złożyć WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Karty.

Karty wydawane są od stycznia 2018 roku bezpłatnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Ulgi świadczone przez jednostki organizacyjne Gminy Krynicy-Zdroju dla posiadaczy Krynickiej Karty Rodziny:

- 28% na projekcje filmowe wyświetlane w technice 2D w Centrum Kultury

- 27% na projekcje filmowe wyświetlane w technice 3D w Centrum Kultury

- 50% na wejście na siłownię w MOSiR

- 50 % na wejście na ślizgawkę w MOSiR

Katalog Partnerów jest otwarty i aktualizowany na bieżąco, można się z nim zapoznać klikając >>TUTAJ<<

Partnerem może być każda osoba fizyczna, firma, instytucja i inny podmiot, który włączy się w dowolnym czasie do współpracy w ramach Programu, realizując zadeklarowane przez siebie zniżki dla użytkowników Karty.

Partnerzy przystępują do Programu na zasadzie dobrowolności i partnerstwa w formie pisemnej, wypełniając DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Deklaracje można składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój  lub elektroniczną: krynica@onet.pl

Informacje ws. Programu można uzyskać telefonicznie: 18 472 55 07 lub e-mail: krynica@onet.pl