PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024

Utworzono dnia 02.11.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ogłasza nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa”  - edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytcheniowa” – edycja 2024 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krynicy-Zdroju do dnia 9 listopada 2023 r. w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.00 do 15.00. /tel. 18 471 53 68.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie opieki wytchnieniowej będzie możliwe po uzyskaniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju środków finansowych na realizację Programu.

Więcej informacji na stronie:                                                                                   

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

ZAŁĄCZNIKI