PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - EDYCJA 2024

Utworzono dnia 31.08.2023

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ogłasza nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  - edycja 2024

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1. Wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
2. Wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
3. Wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
4. Wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;

          lub

 1. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;

         lub

 1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej    albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

 

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
  z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krynicy-Zdroju do dnia 08 września 2023 r. w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.00 do 15.00. /tel. 18 471 53 68.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie
z niepełnosprawnością będzie możliwe po uzyskaniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju środków finansowych na realizację Programu.

 

Więcej informacji na stronie:                                                                                   

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

ZAŁĄCZNIKI