Ogłoszenie o pracy na zastępstwo - pracownik socjalny

Utworzono dnia 01.03.2024

OGŁOSZENIE O PRACY NA ZASTĘPSTWO

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy -Zdroju ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny

2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

- wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo) - umowa na zastępstwo.

3. Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

- wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;

- znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność obsługi komputera;

- umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka;

- preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego;

- solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy;

- kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy;

- prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

5. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

- rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin, prowadzenie pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego;

- przyjmowanie wniosków o udzielanie świadczeń i gromadzenie materiału dowodowego w toku postępowania
o przyznanie pomocy, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych;

- ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości;

- realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanych na środowisko lokalne we współdziałaniu
z organizacjami, grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin;

- współpraca i współdziałanie ze specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych;

- opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych;

- współdziałanie z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijanie w osobach i rodzinach zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

- kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

6. Wymagane dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

7) list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ”Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji“

 

7. Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 31.05.2024 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, ul. J.I. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój (decyduje data doręczenia dokumentów) z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny“.

Dokumenty, które wpłyną do OPS w Krynicy-Zdroju po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 4710770.