KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Utworzono dnia 17.05.2024

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras jest organizatorem wypoczynku wakacyjnego dla dzieci rolników.
Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1800,00 zł, z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200,00 zł.
Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600,00 zł może być pokryta m.in.:
− ze środków finansowych będących w dyspozycji Urzędów Gmin
(na koloniach realizowany jest m.in. program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień)
− z opłat wnoszonych przez rodziców
Organizator zapewnia kompleksową organizację kolonii – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Państwa Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu itd. (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat).

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

 1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 roku 
 2. Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS 
  (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę / emeryturę z KRUS.
  Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu
  Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.
 3. Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
  1. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał)
  2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony) oraz, jeśli dotyczy:
  3. Oświadczenie - jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS
  4. Kopia właściwego orzeczenia sądu - w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców

 

JAK SKOMPLETOWAĆ / DOSTARCZYĆ DOKUMENTY:

W załączeniu przekazujemy nast. dokumenty:

 1. Oferta wypoczynku,
 2. Informacje dla rodziców,
 3. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (3 strony),

DANE ORGANIZATORA:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras
ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl, e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl,
tel. (0-81) 746 19 85 wew.2

ZAŁĄCZNIKI