BON ENERGETYCZNY

Utworzono dnia 28.06.2024

BON ENERGETYCZNY

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2024 r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Bon energetyczny przysługuje:

 1.  osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
 2.  osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę

Ważne!

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1.    300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2.    400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3.    500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4.    600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

 

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1.    600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2.    800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3.   1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4.   1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

 

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

 1. Osobiście w wersji papierowej w siedzibie OPS w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby OPS Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37,  33-380 Krynica-Zdrój.
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę  bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. 

 

WAŻNE!!!

Minister właściwy do spraw energii określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego.
Po udostępnieniu wzoru wniosku będzie można go pobierać w formie papierowej. W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej www.opskrynica.pl