Doprecyzowanie zapytania ofertowego z dnia 09 sierpnia 2019 r.14-8-2019


Doprecyzowanie zapytania ofertowego z dnia 09 sierpnia 2019r. na realizacje zadania pn.

Przygotowaniu i dostawie gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 02.09.2019r. do 20.12.2019r.

Z dniem 14.08.2019 r. następuje zmiana w pkt 3. „Opis przedmiotu zamówienia” powyższego zapytania ofertowego,
w następstwie której:

 • w ppkt 1 dodaje się zapis: „przygotowywanie i wydawanie posiłków jednodaniowych.”
 • z ppkt 1 lit. e usuwa się zapis: „SCES w Bereście – Szkoła Podstawowa oddz. w Polanach.”

Zapytanie Ofertowe9-8-2019

Ośrodek Pomocy Społcznej w Krynicy-Zdroju kieruje Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pn. przygotowaniu i dostawie gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 02.09.2019r. do 20.12.2019r.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gorących posiłków jednodaniowych przygotowanych przez Wykonawcę w swojej siedzibie dla uczniów szkół z terenu gminy Krynica-Zdrój. Przewiduje się wydanie około 45-60 posiłków dziennie przy czym ilość posiłków może ulec zmianie. Dotyczy szkół:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej;
 • SCES w Tyliczu - Szkoła Podstawowa oddz. w Mochnaczce Niżnej;
 • SCES w Bereście – Szkoła Podstawowa w Bereście;
 • Szkoła Podstawowa w Piorunce;

2. Usługa będzie dotyczyć uczniów Szkół przedszkolnych i podstawowych.

3. Warunki realizacji zamówienia:

 • Wykonawca przygotuje posiłki w dniu wydania w swojej siedzibie z własnych produktów;
 • Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać gorący posiłek jednodaniowy, własnym transportem, na własny koszt / wraz z wniesieniem posiłków do określonych pomieszczeń/
 • środki transportu, którymi będą dowożone posiłki winny spełniać wymagania sanitarne do przewożenia posiłków w czasie zapewniającym dostawę do miejsca przeznaczenia w takim stanie, aby nie została naruszona jakość posiłków;
 • posiłki będą dostarczane w dostosowanych do tego celu opakowaniach transportowych /np. termosach utrzymujących odpowiednią temperaturę posiłków/ posiadających
 • wymagane atesty do przechowywania żywności;
 • wykonawca będzie wykonywał dostawę od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i przerw wolnych od zajęć szkolnych, o czym będzie informowany osobiście czy też drogą telefoniczną, lub inną formą przyjętą w uzgodnieniu z Dyrektorami placówek szkolnych z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym;
 • posiłki dla dzieci będą przygotowane z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia i zasad HACCAP, a użyte do sporządzania posiłku produkty winne być najwyższej jakości.
 • posiłki muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy żywieniowe i sanitarne, posiadać odpowiednią kaloryczność;
 • wykonawca sporządza tygodniowy jadłospis , przedstawiając go z kilkudniowym wyprzedzeniem Dyrektorowi placówki oświatowej, który zatwierdza lub wnosi zmiany w jadłospisie. Jadłospis jest dostarczany również Zamawiającemu;
 • rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie następować za faktycznie zrealizowaną dostawę, Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy.
 • zwiększenie bądź zmniejszenie ilości dożywianych uczniów nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.

4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Terminy wykonywania przedmiotu zamówienia od dnia:

 • 2 września 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz sposobu składania ofert, a także dokumenty zostały udostępnione poniżej.

PLIKI DO POBRANIA

Projekt "Tele-Anioł" w Gminie Krynica-Zdrój7-8-2019

Ośrodek Pomocy Społcznej w Krynicy-Zdroju informuje, że na terenie naszej Gminy realizowany jest Projekt "Małopolski Tele-Anioł". Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Projekt realizowany jest w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Wartość projektu: 38 219 606,29 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 32 486 665,34 zł

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

W ramach projektu utworzono Centrum Teleopieki, z którego usług będzie mogło skorzystać 10 000 niesamodzielnych uczestników projektu z terenu małopolski. Otrzymają oni bezpłatne opaski bezpieczeństwa z kartą SIM, wyposażone w przycisk SOS, który wystarczy nacisnąć aby w szybki sposób skontaktować się ratownikiem medycznym, który po odebraniu zgłoszenia oceni stopień zagrożenia i udzieli odpowiedniej pomocy lub wsparcia, łącznie z wezwaniem pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni zatrudnieni w centrum dostępni są 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu mogą także zadzwonić by uzyskać pomoc w codziennych sprawach lub po prostu, aby porozmawiać. W ramach projektu, ponad 3 tys. osób będzie miało możliwość skorzystania dodatkowo ze specjalnych usług opiekuńczych, które będą świadczone w ich domu - zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej - poczynając od zabiegów higienicznych, a kończąc na pomocy w załatwieniu urzędowych czynności.

Więcej informacji znajdą Państwo w sekcji: Projekt Tele-Anioł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ma nowego Dyrektora29-7-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że z dniem 29 lipca 2019 r. funkcję Dyrektora naszej instytucji objął Pan mgr Grzegorz Koza.

Dotychczasowy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju - Pani Maria Mąka przechodzi na zasłużoną emeruturę. Z tej okazji składamy najgorętsze podziękowania i słowa uznania za trud włożony w realizację wszystkich założonych zawodowych celów, za owocną współpracę, wsparcie, wyrozumiałość, życzliwość oraz dobroć i życzymy spokojnego wypoczynku, na który pracowała Pani przez lata. Życzymy również dużo zdrowia i pomyślności na nowym etapie życia.

Pragniemy również pogratulować nowemu Dyrektorowi i życzyć owocnej współpracy z pracownikami, udanych inicjatyw oraz decyzji a także wszelkiej pomyślności i satysfakcji w realizacji planów zawodowych i osobistych. Wierzymy że przygotowanie merytoryczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe w połączeniu z ogromną odpowiedzialnością oraz kreatywnością i troską o powierzoną placówkę, przełoży się na wspaniałe efekty jej działalności.

Terminy składania wniosków15-6-2019

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego (program 500+) na okres 2019/2021
 • zasiłku rodzinnego na okres 2019/2020
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020
 • świadczenia z programu Dobry Start (program 300+)

można składać od 1 lipca 2019r. w formie elektronicznej natomiast od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o powyższe świadczenia można również pobierać i składać w formie papierowej.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie15-6-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w Gminie Krynica-Zdrój funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze, które rozwiązują problemy związane z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie, jesteś upokarzana/y, bita/y, słyszysz groźby, jesteś zmuszana/y do poniżających zachowań nie musisz się na to godzić. Jeśli dzieje Ci się krzywda masz prawo do obrony i wsparcia.

O szczegóły zapytaj pod numerem telefonu 18 471 07 77 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.


Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie został utworzony Punkt Informacji, Konsultacji i Wsparcia, w którym dyżuruje: pracownik socjalny, radca prawny i psycholog. Na terenie Gminy Krynica-Zdrój funkcjonuje telefon zaufania, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

TELEFON ZAUFANIA JEST CZYNNY POD NUMEREM

784 506 293

Nabór do projektu „ NOWA PRACA-NOWE MOŻLIWOŚCI"27-3-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje o nabórze do projektu „ NOWA PRACA-NOWE MOŻLIWOŚCI", współfinansowanego ze środków UE. Projekt przeznaczony jest dla bezrobotnych osób 30+, które chcą podjąć pracę na terenie Nowego Sącza i okolic. Organizatorem projektu jest Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków z którą współpracyje 20 przedsiębiorców z Nowego Sącza i okolic.

Kwalifikację do projektu:

 1. Rozmowa z doradcą zawodowym,
 2. Kursy doszkalająca,
 3. Rozpoczęcie 3 miesięcznego stażu.

Nabur trwa do 5 kwietnia 2019 roku. Rozpoczęcie pracy najpóźniej w połowie miesiąca kwietnia.

Gwarantujemy dla osób zakwalifikowanych do projektu 3-miesięcznie stażowe wypłacone w formie stypendium w wysokości około 1000 zł miesięcznie (nie wlicza się w ogólny dochód rodziny) . Oraz bogaty pakiet dodatków ( zwrot kosztów dojazdów na szkolenia, opłacane szkolenie, zwrot kosztów opiekunki do dziecka i wiele innych)

Więcej informacji pod numerem:

Michał Kapała: +48 18 44 99 101

Marcin Papuga: 535 999 706

Więcej informacji o projekcie na stronie http://nowapraca.fundacjamis.org.pl

Dyżury Psychologa i Radcy Prawnego7-3-2019

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNICY-ZDRÓJ INFORMUJE IŻ MIESZKAŃCY GMINY ZNJADUJACY SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ MOGĄ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGA ORAZ PORAD RADCY PRAWNEGO W TUT. OŚRODKU

Porady te odbywają się w I i III czwartek miesiąca. Radca Prawny przyjmuje w godzinach od 8:00 do 10:00, natomiast Psycholog w godzinach 15:00 do 17:00.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.9-2-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdrój poszukuje rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym rodzinom, nie radzącym sobie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadają wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzeniu dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów z udzielaniem pomocy.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu tych problemów. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego, szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca nie wyręcza, lecz aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z obszaru „Pomoc społeczna” na realizację zadania publicznego10-1-2019

Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju z dnia 17.12.2018 r. zostaje unieważniony otwarty konkurs ofert z obszaru „Pomoc społeczna” na realizację zadania publicznego polegającego na udzieleniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w formie schroniska oraz udzielenie tym osobom noclegu, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania oraz środków higieny osobistej.

Z pełną treścią powyższego Zarządzenia mogą Państwo zapoznać się klikając: TUTAJ

Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie usługi w formie schronienia dla osób bezdomnych17-12-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert z obszaru „Pomoc społeczna” na realizację zadania publicznego polegającego na udzieleniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w formie schroniska oraz udzielenie tym osobom noclegu, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania oraz środków higieny osobistej w okresie od 15 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Termin składania ofert ustala się na okres od 17.12.2018 r. do 09.01.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Oferty można przesyłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdoju: ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój lub na adres e-mail: opsspskrynica@poczta.onet.pl

Dokumenty przetargowe:

Unieważnienie naboru na stanowisko Inspektor ds. ochrony danych osobowych13-07-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

- Inspektor ds. ochrony danych osobowych (1/2 etatu)

Z pełna treścią dokumentu unieważniającego nabór można zapoznac się klikając: TUTAJ

Ogłaszamy nabór na stanowisko Inspektor ds. ochrony danych osobowych28-06-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

- Inspektor ds. ochrony danych osobowych (1/2 etatu)

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolość do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie wyższe - prawo, administracja, informatyka
 • kandydat do pracy nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo scigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 • Kandydat powinien wykazać się znajomością ustawy o pracownikach samorządowych, ustawie o ochronie danych osobowych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
 • dobra znajomość na temat procesów przetwarzania danych systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych w administracji
 • dobra znajomość obsługi komputera

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • oryginał kwestionariusza osobowego - wg. wzoru dostępnego poniżej
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • oświadczenie o obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowanej opinii oraz biegłej znajomości komputera - do pobrania poniżej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju  ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, pok. nr 7. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2018 r. do godz. 14.00 lub drogą pocztową, z dopiskiem "Nabór na stanowisko Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych" - decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty do pobrania:

Program "Dobry Start"14-6-2018

Burmistrz Krynicy-Zdroju informuje, że w związku z Rządowym Programem "Dobry start" od 1 lipca 2018 roku, wypłacane będzie jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł. Bez względu na dochody rodziców, świadczenie przysługuje każdemu dziecku uczącemu się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej oraz szkole ponadgimnazjalnej - poczynając od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia przez dziecko 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, świadczenie przysługiwać będzie do ukończenia 24 roku życia.


Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek o świadczenie "Dobry start" będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju,
ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój:

 • od 1 lipca 2018 r. - w formie elektronicznej
 • od 1 sierpnia 2018 r. - w formie papierowej

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny29-05-2018

KDR

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, w którym uczestniczy już wiele znanych marek. Aktualny wykaz partnerów KDR można sprawdzić pod adresami:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny

Do współpracy zapraszamy wszystkie firmy oraz instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
● możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny"
● współtworzenie pierwszej ogólnopolskiej inicjatywy skierowanej do dużych rodzin
● zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji
● możliwość realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu

Jak zgłosić swoją firmę/instytucję do programu?
● określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym
● wypełnij Formularz zgłoszeniowy KDR

Co dalej?
● po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy
● Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym
Więcej informacji:
Małopolski Urząd Wojewódzki
Adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
www: http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=duza_rodzina
mail:
KDR@malopolska.uw.gov.pl

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z obszaru „Pomoc społeczna” na realizację zadania publicznego3-1-2018

Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju z dnia 03.01.2018 r. zostaje unieważniony otwarty konkurs ofert z obszaru „Pomoc społeczna” na realizację zadania publicznego polegającego na udzieleniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w formie schroniska oraz udzielenie tym osobom noclegu, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania oraz środków higieny osobistej.

Z pełną treścią powyższego Zarządzenia mogą Państwo zapoznać się klikając: TUTAJ

Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie usługi w formie schronienia dla osób bezdomnych w okresie od 02.01.2018 do 31.12.20186-12-2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert z obszaru „Pomoc społeczna” na realizację zadania publicznego polegającego na udzieleniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w formie schroniska oraz udzielenie tym osobom noclegu, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania oraz środków higieny osobistej.

Na realizację zadanie w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przeznaczono kwotę: 80 000,00 złotych (słownie: Osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W konkursie, o którym mowa mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), których cele statutowe są zgodne z zakresem wnioskowanego zadania publicznego, przy czym jeden podmiot może aplikować do konkursu z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania publicznego.

Termin składania ofert ustala się na okres od 06.12.2017 r. do 28.12.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia składania ofert. Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Oferty można przesyłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdoju: ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój lub na adres e-mail: opsspskrynica@poczta.onet.pl

Dokumenty przetargowe:

Rusza "Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sacza i powiatu nowosądeckiego"10-08-2017

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Fundacją Promocji Nauki i Kreatywnosci z dniem 01.10.2016 r. rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pt. "Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Informator dotyczący projektu mogą Państwo pobrać klikając: TUTAJ

UWAGA UPAŁY !02-08-2017

W związku z utrzymującymi się w ostatnich dniach wysokimi temperaturami Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju skraca godziny pracy i w dniach od 2 do 4 sierpnia czynny będzie do godziny 14:00

Prosimy wszystkich o zachowanie ostrożności! Osoby starsze, niepełnosprawne oraz dzieci w godzinach największego natężenia promieniowania słonecznego proszone są o pozostanie w domach. W razie konieczności przebywania poza budynkiem zadbajcie Państwo o nakrycie głowy oraz wodę do picia. W związku z ostrzeżeniem należy ostrożnie obchodzić się z ogniem. Utrzymująca się wysoka temperatura może stwarzać duże ryzyko udaru słonecznego, zagrożenie życia, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg oraz duże zagrożenie pożarowe.

Wnioski 500 + od 1 sierpnia 2017 r.20-07-2017Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo TUTAJ.

Informujemy że w zwiazku ze zmianami w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów- wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin:

 • Konieczne jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko,
 • Pojawiły się nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu (dokumenty potwierdzające utratę dochodu czyli np. świadectwo pracy oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu czyli: np. umowę potwierdzającą podjęcie zatrudnienia, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto dostarcza wnioskodawca),
 • Uchwalono nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (istotna zmiana ponieważ konieczne będzie zaświadczenie z urzędu skarbowego, które powinien dostarczyć wnioskodawca w dniu składania wniosku),
 • Złożyć oswiadczenie może wyłącznie wnioskodawca,
 • Zmianie uległy formularze wniosków. Nowe formularze moga państwo pobrać klikając: TUTAJ

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem28-04-2017


Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje zadania z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach tego zadania osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z darmowych porad specjalistów (prawnika, mediatora, psychologa, osoby pierwszego kontaktu) oraz darmowej pomocy materialnej.Zakres świadczonej pomocy:
 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
 5. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw zakresie w którym lek nie podlega refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu, wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015, poz.581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;
 6. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych w tym w ramach indywidualnego nauczania a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki ( Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 7. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 8. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 9. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię ciepną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–9;
 11. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 12. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 13. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 14. finansowanie kosztów wyjazdu:
  • osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę;
  • uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje – podczas którego udzielana będzie pomoc, o której owa w pkt 4.
W celu uzyskania pomocy należy:
 • umówić się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Krynicy-Zdroju, Tarnowie lub w Nowym Sączu;
 • uzupełnić wniosek o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu przestępstwem lub osobie najbliższej;
 • dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych przez osobę pierwszego kontaktu

Punkt konsultacyjny w Krynicy-Zdroju znajduje się w budynku Komisariatu Policji pod adresem: ul. Polna 4,
33-380 Krynica-Zdrój i jest czynny w każdą środę od 13:00 do 16:00.

Osoba pierwszego kontaktu na terenie Krynicy-Zdroju dyżuruje pod numerem telefonu: 534 057 162

DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym20-03-2017

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa i motywacja do podjęcia zatrudnienia wśród 60 Uczestników Projektu (min.36 kobiet) nabyta poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu w ramach projektu w okresie od 01.2017r.-11.2017r. Wsparcie skierowane jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w tym w szczególności: osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, z obszarów zdegradowanych objętych rewitalizacją, osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi.

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób, które zamieszkują powiaty (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwa małopolskiego: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, tarnowski, suski oraz Tarnów.


KONTAKT:

adres: ul. Piłsudskiego 19A, 33-380 Krynica Zdrój
e-mail: dogonic.marzenia@puls-szkolenia.pl
www: www.puls-szkolenia.pl
Tel: +48 505-351-422

Projekt - „Aktywni Zawodowo – Aktywni Życiowo”13-03-2017

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe programy dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestników programu. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego, tj. powiatów: nowotarskiego, brzeskiego, myślenickiego, miasta Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, miasta Tarnów, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szczególnie zapraszamy: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi; osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; osoby z obszarów zdegradowanych objętych rewitalizacją; kobiety.
W ramach projektu organizator oferuje:
 • Identyfikacje indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika projektu
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
SZKOLENIE ZAWODOWE z zakresu:
 • MAGAZYNIER z uprawnieniami na wózki jezdniowe podnośnikowe
 • PRACOWNIK BIUROWY z telemarketingiem
 • FLORYSTYKA
oraz 3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY i pośrednictwo pracy

KONTAKT:

Telefon : +48 514 296 248
e-mail: aktywni@vision-consulting.pl
strona : www.vision-consulting.pl; zakładka NOWE PROJEKTY

"Dzisiaj w cenie: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE"18-08-2016

Na terenie województwa małopolskiego ruszył projekt „Dzisiaj w cenie: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE!” realizowany przez Enterprise Investment w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Oś Priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Projekt skierowany jest do 180 osób młodych, w tym 90 niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczą się i nie uczestniczą w jakimkolwiek kursie doszkalającym, tzw. młodzież NEET zamieszkująca województwo małopolskie oraz do osób długotrwale bezrobotnych i rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.


Uczestnikom projektu oferujemy:

● Diagnozę – spotkanie z doradcą zawodowym lub psychologiem i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
● Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe
● Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz Warsztaty Motywacyjne
● Szkolenia zawodowe
● 3-miesięczne płatne staże zawodowe
● Wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Więcej informacji pod adresem:

http://www.kid.net.pl

Projekt "Senior w Akcji"18-08-2016

Projekt „Senior w akcji – na wolontariat nigdy nie jest za późno” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


Okres realizacji projektu: 1.08.2016r. – 31.12.2016r.
Obszar realizacji: województwo Małopolskie
Adresaci: Projekt skierowany jest seniorów – osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Do projektu zakwalifikowanych może zostać 28 osób. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.


Cel projektu: Głównym celem projektu kształtowanie i rozwijanie postaw społecznych u 28 osób w wieku 60+ poprzez upowszechnianie idei wolontariatu i edukowanie, motywowanie i zaangażowanie ich w
działalność woluntarystyczną. Cel ten będzie realizowany poprzez:

● podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze wolontariatu wśród seniorów,
● zwiększenie zaangażowania społecznego osób starszych,
● podniesienie poziomu motywacji do podjęcia aktywności społecznej w formie wolontariatu u seniorów,
● stworzenie możliwości osobom 60+ do wymiany doświadczeń i pomysłów w obszarze wolontariatu seniorów,
● upowszechnienie idei wolontariatu jako formy aktywności społecznej wśród osób starszych.

Więcej szczegółów pod adresami:

http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/senior-w-akcji

http://www.facebook.com/wolontariatkrakow

Wojewoda Małopolski złożył podziękowania dla Burmistrza Krynicy-Zdroju za prawidłową realizację Programu „RODZINA 500+"08-08-2016

Wojewoda Małopolski złożył na ręce Burmistrza Gminy Krynica-Zdrój list gratulacyjny jako podziękowanie za sprawną i prawidłową realizację programu „Rodzina 500+”. Gmina Krynica-Zdrój jest jedną z nielicznych gmin w województwie małopolskim, która otrzymała takie wyróżnienie.


List od Wojewody