Programy dofinansowane z budżetu państwaRok 2023


opskrynica.pl

Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023

PProgram „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

Gmina Krynica-Zdrój na realizację Programu Rządowego na rok 2023 uzyskała dotację w wysokości 92 830 zł zgodnie z Umową nr 66/OPS/D/2023 z dnia 25.01.2023 r. Wkład własny 23 207,50 zł. Całkowity koszt programu na rok 2023 wynosi 116 037,50 zł.

opskrynica.pl

Rok 2022


opskrynica.pl

Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w roku 2022

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Pracy

Celem „Programu Asystent Rodziny na rok 2022” jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn.zm.), w tym również w udzielaniu wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329). Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy. Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę.

Wartość dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w roku 2022 wynosi 2400,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 3117,66 zł.

opskrynica.pl
opskrynica.pl

Program wieloletni "Senior+" edycja 2022

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

opskrynica.pl
opskrynica.pl

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

Celem programu jest poprawa poczucia bezieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tz. "opieki na odległość". Program wykorzystuje nowe techonolgie - "opaskę bezpieczeństwa" do monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich czy służby ratunkowe w razie sytuacji kryzysowej.

Wysokość dotacji i koszt całkowity programu wyniósł: 131 200 zł

opskrynica.pl

opskrynica.pl

Dotacja Wojewody Małopolskiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała od Wojewody Małopolskiego dotację w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i porgramów realizacji zadań pomocy społecznej), która jest przeznaczona na realizację zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji: 123 751 zł

opskrynica.pl

opskrynica.pl

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

Wartość dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków budżetu państwa na 2022 rok wynosi 188 000 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 235 000 zł.

opskrynica.pl

Rok 2021


opskrynica.pl

Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w roku 2021

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Pracy

Celem „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.), w tym również w udzielaniu wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2020 poz. 1329). Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy. Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę.

Wartość dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w roku 2021 wynosi 2000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 2513,07 zł.

opskrynica.pl

opskrynica.pl

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

Wartość dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków budżetu państwa na 2021 rok wynosi 180 276,20 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 225 276,50 zł.

opskrynica.pl

opskrynica.pl

Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Zadanie polegać będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program skierowany jest do:

 1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, osoby niepełnosprawne oraz osoby wymagające takiej formy pomocy,
 2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek.

W ramach projektu zostaną objęte pomocą osoby wymagające zrobienia zakupów czego efektem będzie pozostanie Seniorów w domu co przełoży się na zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem Covid-19.

opskrynica.pl

opskrynica.pl

Dotacja Wojewody Małopolskiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała od Wojewody Małopolskiego dotację w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i porgramów realizacji zadań pomocy społecznej), która jest przeznaczona na realizację zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji: 118 035 zł

opskrynica.pl

opskrynica.pl

Program wieloletni "Senior+" edycja 2021

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

opskrynica.pl


Rok 2020


opskrynica.pl

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Całkowity koszt zadania w roku 2020 - 211 251 zł

 • wysokość dofinansowania - 168 997,60 zł
 • kwota kosztów własnych - 42 249,40 zł
opskrynica.pl

Wsparcie finansowe realizacji programów i zadań pomocy społecznej na rok 2020

Całkowity koszt zadania w roku 2020 - 118 748,40 zł

 • wysokość dofinansowania - 118 748,40 zł


Rok 2019


opskrynica.pl

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Całkowity koszt zadania w roku 2019 - 226 941,40 zł

 • wysokość dofinansowania - 180 000 zł
 • kwota kosztów własnych - 46 941,40 zł
opskrynica.pl

Wsparcie finansowe realizacji programów i zadań pomocy społecznej na rok 2019

Całkowity koszt zadania w roku 2019 - 124 716 zł

 • wysokość dofinansowania - 124 716 zł


Rok 2018


opskrynica.pl

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014 - 2018

Całkowity koszt zadania w roku 2017 - 152 857,80 zł

 • wysokość dofinansowania - 81 920 zł
 • kwota kosztów własnych - 70 937,80 zł
opskrynica.pl

Wsparcie finansowe realizacji programów i zadań pomocy społecznej na rok 2018

Całkowity koszt zadania w roku 2017 - 110 537 zł

 • wysokość dofinansowania - 110 537 zł


Rok 2017


opskrynica.pl

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014 - 2018

Całkowity koszt zadania w roku 2017 - 234 809,10 zł

 • wysokość dofinansowania - 140 880 zł
 • kwota kosztów własnych - 93 929,10 zł
opskrynica.pl

Wsparcie finansowe realizacji programów i zadań pomocy społecznej na rok 2018

Całkowity koszt zadania w roku 2017 - 71 768 zł

 • wysokość dofinansowania - 71 768 zł


Rok 2016


opskrynica.pl

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014 - 2018

Całkowity koszt zadania w roku 2016 - 236 019,80 zł

 • wysokość dofinansowania - 141 600 zł
 • kwota kosztów własnych - 94 419,80 zł
opskrynica.pl

Wsparcie finansowe realizacji programów i zadań pomocy społecznej na rok 2018

Całkowity koszt zadania w roku 2016 - 71 773 zł

 • wysokość dofinansowania - 71 773 zł