Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - podstawowe założenia, zasady oraz uprawnienia organów

Mając na celu przybliżenie Państwu tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz aspektów prawnych z nią związanych Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju we współpracy z Kancelariami Radców Prawnych mgr Joanna Dumańska-Piskozub dr Piotr Piskozub przygotował i udostępnił dla Państwa niniejszy materiał informacyjno-profilaktyczny. Autorem niniejszego materiału jest Dr Piotr Piskozub - Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor rozprawy doktorskiej zatytułowanej: "Odpowiedzialność podmiotów świadczących uslugi turystyczne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów o świadczenie usług turystycznych", a także kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa turystycznego oraz prawa pomocy społecznej.Serdecznie zapraszamy.