Program 500+

Świadczenie wychowawcze realizowane jest przez Komórkę Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju. W sytuacjach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizuje marszałek województwa małopolskiego.

Rodzina ma prawo do świadczenia wychowawczego bez względu na stan cywilny rodziców, więc mają do niego prawo zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych. W sytuacji rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzymuje ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli dochód rodziny nie przekracza 800 zł netto na osobę, świadczenie wypłacane jest także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Kryterium dochodowe dotyczy jedynie rodziców, bądź też opiekunów, którzy będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, muszą udokumentować sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie. Gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej sam pozyskuje podstawowe dane o dochodach. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, wypłacane są w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.


Informujemy że w zwiazku ze zmianami w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów- wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin:

  • Konieczne jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko,
  • Pojawiły się nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu (dokumenty potwierdzające utratę dochodu czyli np. świadectwo pracy oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu czyli: np. umowę potwierdzającą podjęcie zatrudnienia, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto dostarcza wnioskodawca),
  • Uchwalono nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (istotna zmiana ponieważ konieczne będzie zaświadczenie z urzędu skarbowego, które powinien dostarczyć wnioskodawca w dniu składania wniosku),
  • Złożyć oswiadczenie może wyłącznie wnioskodawca,
  • Zmianie uległy formularze wniosków. Nowe formularze moga państwo pobrać klikając: TUTAJ